1125

“Duurzaam beleggen kent een opmars. Logisch, aangezien bekommernis om de toekomst en rendement hand in hand kunnen gaan. Duurzame ondernemingen hebben enkele belangrijke troeven en steeds meer onderzoeken maken dit ook duidelijk. Het voordeel van een duurzaam fonds? Het spreidt automatisch uw risico over verschillende duurzame activa. Op risicovlak een beter alternatief dus dan een individueel aandeel van een welbepaald duurzaam bedrijf. Of u liever kiest voor een themafonds of voor een best-in-class benadering hangt dikwijls af van uw persoonlijke smaak of visie, waarbij u eventueel de onderliggende compartimenten kan combineren in functie van uw risicoappetijt. Voor wat meer uitleg, sta ik uiteraard altijd ter beschikking.”

Hoe kan ik duurzaam beleggen?

Wil u als belegger duurzaam ondernemen mee ondersteunen, dan kan dat bij Belfius op 2 manieren. Aan u de keuze:

Themafondsen
U wil beleggen in bedrijven die zich specifiek toespitsen op een welbepaald maatschappelijk of ecologisch probleem? U gelooft dat ze een flinke stap voor hebben en daardoor extra (groei)potentieel bieden?

De winnaars van de toekomst zijn zij die de toekomst redden. Investeert u hierin, dan hoeft u niet aan potentieel rendement in te boeten.

Themafondsen?

Themafondsen beleggen in bedrijven die oplossingen zoeken voor wereldwijde maatschappelijke en ecologische uitdagingen.

“En deze zijn talrijk”, zegt Jan Vergote, Head of Investment Strategy. “Bij Belfius willen we ons daarom toespitsen op 5 thema’s die volgens ons de grootste uitdagingen van de toekomst zijn. Al kunnen thema’s steeds weggelaten of toegevoegd worden. En vanzelfsprekend kiezen we voor bedrijven met een competitief bedrijfsmodel en aantrekkelijke beleggingsopportuniteiten.”

De 5 grootste uitdagingen van de toekomst

1 Waterschaarste en duurzaam bosbeheer
20.000

Dagelijks gaat er 20.000 hectare bos verloren, of een gebied 2 keer zo groot als Parijs.

Bron: Wereldnatuurfonds
0,25%

Het percentage van het water op Aarde dat bruikbaar is. De rest is zout water, vervuild of opgeslagen in de ijskappen van de polen, de gletsjers of permafrost.

Bron: United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization

De toenemende vraag naar natuurlijke voorraadbronnen, zoals water en hout, creëert schaarste en heeft een negatieve impact op het algemeen welzijn van de mens, het milieu en het klimaat.

Dat betekent dat er belegd wordt in bedrijven die inzetten op:

 • de beschikbaarheid, kwaliteit en inzetbaarheid van water
 • de ontwikkeling en verbetering van watertechnologie (zuivering, preventie van lekken…)
 • de aanplanting, de financiering en het beheer van bosrijke gebieden
 • duurzame verwerking van hout voor de bouwindustrie of consumentengoederen
Beleggen in
Hout
Door de stijgende vraag naar hout en houtproducten worden bossen en hout steeds waardevoller. Die groeiende vraag en het krimpende aanbod leiden tot beleggingsopportuniteiten.
Water
Hoewel het aanbod eindig is, blijft de vraag naar water toenemen. De komende jaren wordt het verzekeren van het wateraanbod dan ook topprioriteit.
2 Duurzame energie & schone technologie
40%

Verwacht wordt dat er in 2040 wereldwijd 40% meer energie verbruikt wordt dan vandaag.

Bron: Internationaal Energieagentschap
45%

Tegen 2040 zijn meer duurzame vormen van energie waarschijnlijk goed voor 45% van de wereldwijde energievoorziening.

Bron: Internationaal Energieagentschap

Door het toenemende energieverbruik, de eindigheid van de fossiele brandstoffen en de schadelijke effecten ervan op mens en milieu stijgen de behoefte aan en de vraag naar alternatieve en duurzame energie.

Dat betekent dat er belegd wordt in bedrijven die inzetten op:

 • zuivere en duurzame energiebronnen (zon, wind, water…)
 • de ontwikkeling van systemen/netwerken die een hogere energie-efficiëntie nastreven
 • de ontwikkeling van minder vervuilende en afval producerende technologieën

Duurzame energie is één van de meest overtuigende beleggingsopportuniteiten. Bedrijven die actief meewerken aan de overschakeling op duurzame energie, dragen bij tot de redding van de aarde doordat ze de klimaatverandering beperken.

De aantrekkelijkste beleggingsopportuniteiten vindt u bij:

 • energie-efficiëntie
 • energie met lage CO₂-uitstoot
 • hernieuwbare energie
3 Voedselaanbod en –kwaliteit
30%

Elk jaar wordt tot 30% van de landbouwgrond gebruikt om voedsel te produceren dat wordt verspild.

Bron: Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO)
20%

Het percentage van de wereldbevolking dat lijdt onder een ongezond dieet.

Bron: Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO)

De wereldbevolking stijgt en de beschikbare landbouwgrond wordt steeds kleiner. Wereldwijde voedselvoorziening is dus essentieel. De vraag naar voedsel met een hoge kwaliteits- en voedingswaarde neemt dan ook alsmaar toe.

Dat bekent dat er belegd wordt in bedrijven die inzetten op:

 • innovatie inzake de verhoging van de landbouwproductiviteit, opslag en efficiënt transport
 • de kwaliteit en veiligheid van voedingswaren, en de voedselketen in zijn geheel
Beleggingsopportuniteiten op lange termijn

Dit thema belegt in bedrijven die oplossingen ontwikkelen om de toekomstige voedselzekerheid wereldwijd te helpen garanderen.

4 Veiligheid & bescherming van persoonlijke gegevens en personen
280 miljard dollar

De verwachte omvang van de wereldwijde beveiligingsmarkt in 2021.

Bron: G4S, Freedonia, 2016
+10%

Percentage waarmee bedrijven gespecialiseerd in innovatieve beveiligingsoplossingen hun winst/jaar kunnen zien toenemen, de komende 5 jaar.

Bron: Pictet Asset Management

De toenemende digitalisering en verbondenheid maakt de maatschappij erg kwetsbaar voor cybercriminaliteit en -aanvallen. Ook de toenemende wereldwijde verstedelijking zorgt voor een verhoogde vraag naar veilige infrastructuur en persoonlijke veiligheid.

Dat betekent dat er belegd wordt in bedrijven die inzetten op:

 • beveiligingsproducten en -diensten die bijdragen aan de integriteit, veiligheid en bescherming van personen, bedrijven en overheden
Een brede waaier aan beleggingsopportuniteiten

Beleggen in de beveiligingssector betekent ook beleggingskansen benutten in een innovatieve en snel veranderende sector en dit heel breed op verschillende terreinen. Omdat veel van die kansen zich nog in een vroeg stadium bevinden, zijn de argumenten om te beleggen in beveiliging bijzonder overtuigend. Vandaag de dag is deze sector cruciaal voor onze levens: hij vergroot ons welzijn en beschermt ons tegen snel evoluerende bedreigingen.

5 Menselijk welzijn
41%

Het percentage van de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie.

Bron: European Commision Strategic Engagement for gender equality 2016-2019
15,6%

Het percentage van het aantal 65+ vrouwen die in armoede dreigen te leven (t.o.v. 11,4% van de mannen).

Bron: European Commision Strategic engagement for gender equality 2016-2019

Onze hedendaagse maatschappij kent haar eigen moderne uitdagingen op het vlak van algemeen menselijk welzijn: evenwicht tussen werk en privé, burn-out, zelfontplooiing, waardering, gelijkheid met aandacht voor diversiteit… Uitdagingen waar zowel bedrijven als mensen mee geconfronteerd worden.

Dat betekent dat er belegd wordt in bedrijven die toonaangevend zijn op het vlak van:

 • het promoten van genderdiversiteit en -gelijkheid
 • het ondersteunen en beschermen van kinderrechten en -welzijn
 • het helpen creëren van de best mogelijke omgeving voor de toekomstige generaties
 • het versterken van het algemeen welzijn op het werk

Best-in-class fondsen
U vindt dat bedrijven die hun ondernemerschap toetsen op duurzaamheid blijk geven van een betere langetermijnvisie en daardoor sterker in hun schoenen staan, ook op rendementsvlak?

De winnaars van de toekomst zijn zij die de toekomst redden. Investeert u hierin, dan hoeft u niet aan potentieel rendement in te boeten.

Best-in-class fondsen

Best-in-class fondsen beleggen zoals de naam doet vermoeden ‘in de beste van de klas’. De fondsbeheerder screent aandelen en obligaties van bedrijven (of landen) op basis van duurzaamheidscriteria, zoals milieuzorg, het opnemen van hun sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur. Het gaat dus om bedrijven die duurzame oplossingen meenemen in hun eigen beleid en manier van ondernemen. De beheerder bekijkt hun ESG-score Ecologische criteria kijken naar hoe goed een bedrijf zorg draagt voor de natuurlijke omgeving. Denk aan energieverbruik, behandeling van dieren…
Sociale criteria onderzoeken hoe een bedrijf omgaat met zijn werknemers, leveranciers en klanten, en met de maatschappij waarin het actief is. Biedt het goede werkomstandigheden, verbiedt het kinderarbeid?
Governance criteria verwijzen naar het beleid van een bedrijf. Heeft het een correcte en transparante boekhouding, zijn er geen belangenconflicten…?

en selecteert die bedrijven die de ‘beste van hun klas’ zijn, m.a.w. de bedrijven met de hoogste ESG-score in hun sector.

Jan Vergote, Head of Investment & Strategy: “Die ESG-score komt niet zomaar tot stand. De fondsbeheerder gaat actief in dialoog met de betrokken bedrijven, hun werknemers, klanten, leveranciers en investeerders. Alleen zij die het best blijken te presteren binnen hun sector, ‘de beste van de klas’, blijven over en worden eventueel in de portefeuille opgenomen. Ook financiële indicatoren worden bekeken. Bedrijven met een hoge score geven sowieso blijk van een langtermijnvisie. De opvatting dat duurzaam beleggen per definitie ook minder opbrengt, is dus nergens op gestoeld.”

Beleggen in best-in-class fondsen?

Ontdek ons duurzame fonds

Duurzaam beleggen, het brengt op.

Onze duurzame oplossingen